ස්ථාවර තැන්පතු මඟින් ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ තැන්පතු කාලය මත ආයෝජනය කළ ප්‍රාග්ධනයෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර තැන්පතු කාල සීමාවන් මාස ​​1 සිට අවුරුදු 5 දක්වෙ වේ. අවම තැන්පතු රු.5000/- වන අතර පොළිය මාසික හා කල්පිරීමේ පදනම මත ගෙවනු ලැබේ.

ප්‍රතිලාභ

  • ආකර්ශනීය පොලී අනුපාත
  • මාසික ආදායමක් උපයා ගැනීමට අවස්ථාව

සුදුසුකම්

  • ජාතික හැඳුනුම්පතක් හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් දරන, වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු වීම

අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

  • දිවයින පුරා පිහිටි අපගේ ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසෙන්න හෝ +94 112 000 000 අමතන්න


Inquire Now