අප ගැන

කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී 1982 ඔක්තෝබර් 4 වන දින සමාගම් පනත යටතේ මහනුවර නගරයේ පුද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගමක් ලෙස කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් (පුද්ගලික) සමාගම ලෙස ආරම්භ කරන ලදී. ඉන්පසු 1989 දෙසැම්බර් 16 වන දින කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ලිමිටඩ් ලෙස පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලදී.

වැඩිදුර කියවන්න