எம்மை பற்றி

வரவேற்பு கொமர்ஷல் கிரெடிட் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி.
கொமர்ஷல் கிரெடிட் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி வரவேற்கிறோம். இலங்கையின் கண்டி நகரில் ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமாக கொமர்ஷல் கிரெடிட் (பிரைவேட்) லிமிடெட் அக்டோபர் 4, 1982 இல் நிறுவப்பட்டது. மேற்குறிப்பிட்ட சட்ட விதிகளின் கீழ் டிசம்பர் 16, 1989 அன்று ஒரு பொது கடன் பொறுப்பு நிறுவனமாக கொமர்ஷல் கிரெடிட் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி பதிவு செய்யப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க
-->